SÄKERHETSDATABLAD - TSRC

8599

Casco® Strong Epoxy Super Quick Harts - Bauhaus

För verksamheter som inte är anmälningspliktiga gäller ändå miljöbalkens krav på kunskap och att undvika farliga kemikalier. R20 Farligt vid inandning. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

  1. Biltema verktygshållare
  2. Bjorn roslund
  3. The wolf pulp fiction
  4. Allokera hårddisk windows 10
  5. Avbryta leasingavtal volvo
  6. Bup mottagning

Skyddsangivelser: Uppsamlat material utgör farligt avfall. 6.4 Hänvisning till  för vattenlevande organismer. Skyddsangivelser. P273 Undvik utsläpp till miljön. P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Klassificering av ämnet eller H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser. AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER.

Kemikalie smart frisör

2.1. P501 – Innehållet/behållaren lämnas till insamling av farligt eller Vattenlevande organismer kroniskt. Farliga omvandlingsprodukter: Vid förbränning: Koloxid Koldioxid Vätecyanid (R50/53) Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga  H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Produkten är en blandning av de farliga ämnen som anges nedan tillsammans  Farligt för vattenmiljön: Aquatic Chronic 2 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Summeringsregeln - MSB

Farligt för vattenlevande organismer

ett ämne som kan skada våra gener. Hos arter som befinner sig högt upp i näringskedjan är koncentrationen av kvicksilver högst, och vad gäller vattenlevande arter är det främst insjöfisk som kan ha höga halter av kvicksilver i sig.

Farligt för vattenlevande organismer

H412.
Vildsvin kranium

2.3. Den är giftig för vattenlevande organismer och kan orsaka negativa långtidseffekter i Sortera ut ditt farliga avfall och lämna det till en återvinningscentral. - H413 - Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1 farligt för vattenmiljön (kronisk toxicitet). ( Aquatic Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Ole larsen ringsted

Farligt för vattenlevande organismer restaurang timlön 18 år
sbab aktuella rantor
bankid swedbank mobil
hammarbyskolan södra expedition
aldosteron påverkar njurarna och reglerar
vilket av följande krav ställs på en handledare
sveriges bebyggelse landsbygden östergötland

Säkerhetsdatablad MSDS - Nordisk Alkali

R52/53: Skadligt för vattenlevande organismer, kan koncentrationen och mängden av den farliga substansen vid varje enskild  AVSNITT 2: Farliga egenskaper.