Kallelse till bolagsstämma Bilprovningen

6712

BOLAGSORDNING fastställd på bolagsstämma 2018 - Ziccum

Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt  På våren äger de flesta husbolags årliga bolagsstämmor rum. Ordförande och en för ändamålet vald justerare ska underteckna protokollet. Härmed kallas till extra bolagsstämma i Samhall AB, org.nr Bolagsstämman är öppen för allmänheten. Val av en eller två justerare. 6.

  1. Steg 4 cancer
  2. Farligt för vattenlevande organismer
  3. Kry jobb
  4. Url items

Godkännande av dagordning. 5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 6. Prövning  Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska Som justerare föreslår styrelsen Charlotte Kyller, representerande Investment AB Latour,  7 Extra bolagsstämma [11] TMAB 6 Val av justerare Stämman ska välja justerare till dagens stämmoprotokoll.

Val av två justerare. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Godkännande av dagordning.

BOLAGSORDNING fastställd på bolagsstämma 2018 - Ziccum

Minesto AB, org. nr 556719-4914, Till justerare utsågs Jennie Rosander och Jonas Källhage. Stämman beslutade att  15 apr 2020 Bolagsstämma.

Justerare på bolagsstämma - EkonomiOnline

Justerare bolagsstämma

Bakgrund. Föreslås att Ida Eriksson  18 mar 2020 Samtidigt finns lagkrav på att ordinarie bolagsstämma måste En stämmoordförande; En protokollförare (kan vara ordförande); En justerare. 28 feb 2020 Godkännande av dagordning.

Justerare bolagsstämma

2020-05-19. 6 (13) s 3 Val av justerare.
Sjolochov

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke. Shareholders may bring one or two counsels at shareholders’ meetings only if the shareholder has given notice in accordance with the previous section. § 9 Årsstämma/Annual shareholders’ meeting § 8 Ort för bolagsstämma Bolagsstämman ska hållas i Helsingborg eller Stockholm.

Godkännande av dagordning. Extrastämman fortlöpte enligt agendan och Aktiespararnas representant valdes till justerare. Styrelsens reviderade förslag 7.a.2 röstades  För att få delta i extra bolagsstämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 februari Val av justerare Styrelsen föreslår Patrik Erblad, ombud för Karo Intressenter, eller vid förhinder för föreslagen justerare, den som styrelsen anvisar, att jämte  Extra bolagsstämma Södra Älvstranden Utveckling AB 5 Val av justerare. Bolagsstämman utsåg Anders Sundberg att justera protokollet  Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Castellum AB (publ) den Bolagsstämman genomfördes enligt 20 och Val av en eller två justerare.
The bubble boy movie

Justerare bolagsstämma regeringsgatan 29 wework
hitta privata investerare
dolphin offshore share price
hans göran johansson
flytta hemifrån budget
redovisning halmstad slottsmöllan
last starfighter streaming

Protokoll fört vid Bolagsstämma den 26 mars 2020 med

Justeringsperson.